Brabus tuning

BRABUS záruka 4 roky / 120 000 km

Od 1. dubna letošního roku vstoupily v platnost nové záruční podmínky BRABUS pro instalaci výkonových kitů do nových vozidel.

Nově tak platí, že v případě montáže jakéhokoliv výkonového kitu pro dieselové CDI nebo benzínové CGI motory před předáním vozu zákazníkovi, poskytuje BRABUS záruku na pohonný řetězec (motor, převodovka, diferenciály) v délce 4 roků / 120 000 km, podle toho, co nastane dříve.  Tyto podmínky byly speciálně stanoveny pro český trh,  v rámci stále rostoucí poptávky po BRABUS PowerXtra kitech.

 

Záruční podmínky BRABUS

Ustanovení záruky na motory Brabus (Brabus-Cubic Capacity Motors), soupravy Brabus pro MB vozidla s dieselovým a benzinovým pohonem (Brabus-Performance Kits) a pro seřizovací (tuningové) komponenty Brabus.

Brabus GmbH, Brabus-Alle, 46240 Bottrop (dále jen "Brabus") poskytuje ve vztahu ke kupujícímu záruku na životnost (dále jen "záruka") na motory Brabus (Brabus-Cubic Capacity Motors), soupravy Brabus pro MB vozidla s dieselovým nebo benzinovým pohonem (Brabus-Performance Kit) a pro seřizovací (tuningové) komponenty Brabus (dále jen "výrobky v záruce") dle následujících ustanovení. Další smluvní a/nebo zákonné nároky ze strany zákazníka vůči firmě Brabus nebo vůči jinému prodejci výrobků v záruce nebudou nijak omezeny touto zárukou.

I. Záruka na díly

1. Výrobky v záruce
Záruka se vztahuje na Brabus motory (Brabus-Cubic Capacity Motors), soupravy Brabus pro MB vozidla s dieselovým a benzinovým pohonem (Brabus-Performance Kits) a pro seřizovací (tuningové) komponenty pro MB vozidla.

2. Záruční lhůta
Záruka trvá 3 roky od data montáže doložené potvrzením o montáži nebo uhrazenou  fakturou (Sec.III.I.b), maximálně však do 100 000 ujetých km od data montáže.

3. Předmět záruky
Zaručujeme funkčnost výrobků v záruce v době trvání záruční lhůty. V případě závady nebo nefunkčnosti výrobku v záruce během záruční lhůty jsme povinni zajistit nápravu na naše náklady sami nebo u námi vybraného specializovaného prodejce, a to buď formou opravy nebo výměny patřičného dílu. A to dle obecných ustanovení Sec.III. sub.

 
II. Dodatečná záruka na motor a pohonný mechanismus

(dále jen "dodatečná záruka")

1. Rozsah působnosti záruky
Jestliže montáž motoru Brabus (Brabus-Cubic Capacity Motor) nebo závada motoru Brabus (Brabus-Cubic Capacity Motor) způsobí následné poškození pohonného mechanismu, převodovky, kardanové hřídele, pohonné hřídele zadní nápravy daného vozidla nebo jestliže montáž soupravy Brabus pro MB vozidla s dieselovým nebo benzinovým pohonem (Brabus-Performance Kit) nebo závada dílů soupravy Brabus způsobí následné poškození pohonného mechanismu daného vozidla, je firma Brabus odpovědná za poškození shora zmíněných částí vozidla podle následujících ustanovení. Nicméně firma Brabus nenese odpovědnost za následné poškození způsobené jinými seřizovacími (tuningovými) komponenty Brabus.


2. Záruční lhůta
Dodatečná záruka trvá:

a) 4 roky v případě montáže výrobku v záruce do nového vozidla před jeho registrací, ale maximálně do 120 000 najetých km.
b) 2 roky v případě montáže výrobku v záruce do vozidla, které má v den montáže najeto méně než 10 000 km a registrace není starší než 6 měsíců, ale maximálně do 100 000 najetých km
c) 1 rok v případě montáže výrobku v záruce do vozidla, které nesplňuje podmínky zmíněné v bodě b., jeho registrace není starší než 12 měsíců a v den montáže má najeto méně než 30 000 km, ale maximálně do 100 000 najetých km.

3. Předmět záruky
V rámci dodatečné záruky firma Brabus zajistí nápravu jakékoliv závady, která se vyskytne na části vozidla v rozsahu působnosti záruky. Firma Brabus zajistí nápravu na vlastní náklady nebo u firmou Brabus vybraného specializovaného prodejce formou opravy nebo výměny patřičného dílu. A to dle ustanovení v sec. III.

 

III. Obecná ustanovení vztahující se na záruku na díly a dodatečná záruka

1. Obecná kriteria pro uplatnění nároku na záruku
a) Stanovení podmínek pro uplatnění nároku na záruku je omezené. Po dobu trvání konkrétní záruční lhůty mohou být nároky na reklamaci uplatněny kupcem výrobků v záruce, majitelem vozidla, do kterého byly namontovány výrobky v záruce nebo následujícími vlastníky vozidla.
b) Nároky na záruku vztahující se na motory Brabus (Brabus-Cubic Capacity Motors) a na soupravy Brabus (Brabus-Performance Kits) budou uspokojeny firmou Brabus pouze za předpokladu, že oprávněný žadatel dodá originál dokladu o provedení montáže firmou Brabus, který musí být podepsán bud' firmou Brabus, nebo některým autorizovaným prodejcem této firmy a také původním kupcem. Dále musí žadatel doložit, že patřičná kopie dokladu o provedení montáže byla vrácena firmě Brabus. K plnění záruky na seřizovací (tuningové) komponenty Brabus je nutné doložit originál uhrazené faktury. Co se týká údajů na uhrazené faktuře, datum doručení, nejpozději datum vystavení faktury bude považováno za datum montáže ve smyslu těchto záručních podmínek.


2. Procedura vyřízení záruky
a) V případě, že se objeví záruční případ (porucha na výrobku v záruce nebo poškození části vozidla podléhající dodatečné záruce), oprávněný žadatel musí neprodleně informovat firmu Brabus. Následně po oznámení poškození se firma Brabus rozhodne, zda vykoná potřebné záruční plnění sama, nebo zda toto zadá třetí straně na náklady firmy Brabus. Firma Brabus zváží v každém případě konkrétní okolnosti a okamžitě se rozhodne. Bez předchozího souhlasu firmy Brabus potvrzujícího, že firma Brabus uhradí veškeré náklady, nároky na reklamaci formou finanční náhrady nákladů na opravy vykonané třetí stranou nemohou být uplatněny, pokud se firma Brabus nezpozdila s rozhodnutím o způsobu vykonání záručního plnění.
b) Firma Brabus je oprávněna na vlastní náklady zplnomocnit oficiálně ustanoveného experta, aby prošetřil nahlášenou záruční událost. V případě, že expert dojde k závěru, že záruční událost nenastala, firma Brabus může odmítnout vykonání uplatňovaného nároku na záruku. Toto zamítnutí neopravňuje žadatele požadovat od firmy Brabus odškodné za pozdní záruční plnění, pokud fakta zjištěná odborníkem prokáží, že nárok nebyl oprávněný.


3. Vyloučení ze záruky
a) Záruka se výhradně vztahuje na záruční plnění zmíněná v sec. I, č. 3 a v sec. II, č. 3. Veškeré další nároky, jako například nároky na opravu poškození, finanční náhrada za přepravu nebo vyzvednutí vozidla, cestovní náklady, stejně jako jakékoli kompenzační nároky za nepoužitelnost nebo jakékoli následné poškození jsou vyloučeny a záruka se na ně nevztahuje.
b) Dále se záruka nevztahuje na závady a poruchy výrobků v záruce, které byly vzhledem k daným souvislostem jednoznačně způsobeny špatným zacházením s vozidlem, přílišným namáháním nebo jakýmkoli ničivým zacházením ze strany žadatele nebo třetí strany nebo - s ohledem na dodatečnou záruku - způsobené značným opotřebením. Součástky, které jsou poničeny buď mechanicky, nebo na základě vnějšího působení (např. obitím plechem - metalling) nejsou součástí záruky. To samé se vztahuje na součásti podléhající rychlému opotřebení (například pneumatiky, brzdové obložení, olejový filtr, vzduchový filtr, brzdové kotouče, spojka). Na vozidla, která se účastní nebo účastnila automobilových závodů, se záruka nevztahuje.
c) Dále jsou požadavky na záruku zamítnuty, jestliže žadatel jakýmkoli způsobem neprokáže, že údržba a prohlídky doporučené firmou Brabus nebo konkrétním výrobcem vozidel a vztahující se na vozidlo vybavené výrobky v záruce byly dodrženy a vykonány v oficiálně autorizovaném obchodním zastoupení firmy Mercedes-Benz. Jakékoli použití nekvalitních nebo nepovolených pohonných hmot nebo maziv povede k zamítnutí nároku na záruku. Veškeré instrukce týkající se údržby musí být zákazníkem dodržovány.
d) V případě, že výrobky v záruce nebo díly, které spadají pod dodatečnou záruku, jsou upraveny nebo vyměněny zákazníkem nebo třetí stranou, veškeré nároky vztahující se k záruce na díly nebo k dodatečné záruce budou zamítnuty. To samé platí pro případy, kdy jsou vyměněny jiné součástky vozidla, ale tato výměna může mít z technického hlediska vliv na výrobky v záruce a/nebo na díly, na něž se vztahuje dodatečná záruka, a žadatel neprokáže, že tato výměna nezpůsobila poruchu nebo zničení výrobků v záruce a/nebo dílů, na něž se vztahuje dodatečná záruka.
e) Dodatečná záruka se nevztahuje na vozidla, která již byla upravena třetí stranou z důvodu zvýšení jejich kapacity a/nebo za použití součástek od konkurenčního výrobce a jestliže tyto součástky byly použity před montáží výrobků v záruce. Viz sec. I, č. 1.
 

4. Územní omezení
Záruka, která je předmětem těchto záručních podmínek, se výhradně vztahuje na výrobky v záruce instalované do vozidel registrovaných na území EU.

5. Doba platnosti
Veškeré nároky vztahující se k záruce budou časově omezeny na dobu 6 měsíců následujících po vyskytnutí se záručního případu.